Litteratur om Klim

 

 

 

 

 

 

Forfatter

Titel

Udgiver mm.

År

Side

Emneord - noter

 

Anker-Møller, Bent

Maries rejse fra Klim til Sønderjylland i 1920

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred

2005

93-96

Ill.

 

Astrup T. Madsen, Peter

Levevilkår i 3 landsbyer : Klim, Bejstrup og Thorupstrand

Århus: Geografisk Institut, Aarhus Universitet, 1983- 

 

 

Bd. 2: Objektive forhold

 

Becker, P.W.

Bidrag til en geographisk-antiquarisk Beskrivelse over Vendsyssel og Thy i den sidste Halvdel af det 11te Aarhundrede

Nordisk Tidsskrift for Historie, Litteratur og Konst, 1836, Bd. 4

 

257-262

Om muligheden af en smal landtange i Klim og Gøttrup sogne mv.

 

Begtrup, Holger

Dansk Menighedsliv i grundtvigske kredse

1934, Bd. 5 (Hanherred og Himmerland)

 

123-134

Menighedslivet i Vust, Thorup og Klim Sogne, især frimenigheden i Klim omkring pastor Søren Anker-Møller 

 

Bisgaard Thomsen, Bente (red.)

De forvandlede landet

Hovedland, 1997 - 199 sider, ill.

 

 

Heri: Ingvard Jakobsen: Han Herred -landet mellem hav og fjord

 

Bjørn, Claus

Den første husmandsforening - en overset fortælling af fædrelandets historie

Kristeligt Dagblad, 1996-09-23

 

 

Husmandsforeningen for Klim, Torup og Vust, husmandsforeninger, husmandsbevægelsen, landbrugshistorie, historie, landbrug

 

Bodilsen, Ejgil

Klim Sparekasse : Landsbysamfundets sparekasse i 125 år : 1877-2002

Klim Sparekasse, 2002 - 84 sider, ill.

 

 

Sparekasser, pengeinstitutter, historie, jubilæumsskrift, Klim Sparekasse’s udvikling fra åbningen i 1877 og frem til 2002. Udgivet i anledning af sparekassens 125 års jubilæum

 

Both, L.

Danmark : En historisk-topographisk Beskrivelse

1872, Bd. 2

 

93

Klim sogn

 

Both, L.

Danmark : En historisk-topographisk Beskrivelse

1885, Bd. 2 - 2. omarb. og forøgede udg.

 

93

Klim sogn

 

Bruun, Daniel (red.)

Danmark : Land og Folk : Historisk-topografisk-statistisk Haandbog

1919 - Bd. II, 4, Thisted Amt

 

258
284-285

Ill.

 

Brüel, Jens

Klitterne i Thisted Amt : En historisk Fremstilling af Klitternes Tilstand i Thisted Amt fra ældre Tid til vore Dage

1898

 

14
35-36

Klim sogn

 

Centralforeningen af Sygekasser i Thisted Amt

Opgørelse og Regnskab for Genforsikringen for Tuberkulose og Sindsyge samt for Genforsikringen for Speciallæge- og Klinikbehandling for Aaret 1928, 1930 og 1934

 

 

 

Regnskab for Klim-Thorup Sygekasse

 

Centralforeningen af Sygekasser i Thisted Amt

Oversigt over Regnskabsaaret 1925, 1928, 1930, 1932, 1934

 

 

 

Regnskab for Klim-Thorup Sygekasse

 

Christensen, Allan

Klim Sogn - med kalkbrud og -ovn

Fjerritslev: Han Herred Naturcenter, 1998 - 15 sider, ill.

 

 

 

 

Christensen, Chr. Petresch

Visitatsindberetninger for Vester Hanherred og Thy 1739-63

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1920

123-125

Klim, Thorup og Vust sogne

 

Christensen, Chr. Villads

Mag. Anders Langgaard og hans Kapellan Otto Krogstrup

Kirkehistoriske Samlinger, 1893-95, 4. Række, Bd. 3

 

740-782

Herrnhutismen i Klim-Thorup-Vust sogne. Lit.

 

Christensen, Poul

Sandskuden - et forsøg på et portræt

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1973

422-434

Fundet af en sandskude ved Klim Strand. ill., lit.

 

Christensen, Severin

Om de gamle Degne

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1914

30-33

 

 

 

Da Bønderne fra Thorup og Klim ordnede Engelskmanden

Thyboen, 1942, Årg. 1, Nr. 12

 

5-6

År 1807 jages den engelske fregat ”Wrangle” væk fra Thorupstrand

 

Damsgaard, Einar (red.)

Han Herreders Sparekasse : 125 år i Han Herred

Han Herreders Sparekasse, 1983 - 61 sider, ill.

 

 

Kalkbrænderi, Klim Sogn, Kliim

 

Damsgaard, Jens

8de Landstingskreds og Thisted Amts politiske Historie

1913 - 79 sider

 

58-59
70-72

Stemmefordeling ved valgene i 1876, 1879, 1887 og 1892 i Thorup-Klim Sognekommune. Jens Simonsen Vestergaard

 

Damsgaard, Jens

Gamle skikke i Vester Han Herred

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1909

60-62

Klim Snapsting

 

 

Danmarks kommunale Forvaltning : Hjørring - Thisted - Aalborg Amt

1929

 

212-215

Thorup-Klim Kommune. Med små biografier

 

 

Danske Byer og Sogne : Historiske og personalhistoriske oplysninger om Land og By

1933, Thisted Amt, Bd. 10, ill.

 

266-268

Klim-Vester-Thorup Kommune

 

 

Mindeværket Danske landmænd og deres indsats : Thisted Amt

Herning: Nationalt Bogforlag, 1945, ill.

 

689-700

Klim sogn

 

Diørup, C.

Thisted Amt

Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i oekonomisk henseende, 15

1842

76
467-468


Christen Olesen, Klim

 

Elle Jensen, F.

Herrnhutismen i Han Herred og Thy

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1945

187

Om herrnhutismens korte opblomstring  i Klim-Thorup-Vust sogne

 

Elle Jensen, F.

Pietismen i Jylland : Studier over Jydske Menighedstilstande, særlig paa Landet, omkring Midten af det 18. Aarhundrede

Teologiske Studier. Dansk Teologisk Tidsskrift, 5.II.Afd.

1944

122-126

Herrnhutismen i Klim-Thorup-Vust sogne, Andreas Langgaard og Otto Krogstrup

 

Elvius, Sophus

Danmarks Præstehistorie i Aarene 1869-1884 : Personalhistoriske Undersøgelser

1885-1887

 

304

Klim, Torup og Vust sogne.

 

F.

Skudehandel paa Jyllands vestlige og nordlige Kyster

Tidsskrift for Toldvæsen, 1884, Årg. 2

 

54

Kancelliets bevilling til en mand fra Klim og en mand fra Thorup Strand

 

Fjerritslev Kommune

Notat vedrørende det åbne lands rekreative forhold

1972 - 22 sider, ill. (kort)

 

 

Rekreative forhold i Thorup-Klim

 

 

Fortegnelse over Landeveje og offentlige Biveje i Thisted Amt : Efter gennemsynet i December 1932

1932

 

13-15

Thorup-Klim Kommune

 

Frederiksen, Jens

Frimenigheden i Klim : Lidt af den historie og om 40-Aars Jubilæet

Højskolebladet, 1923, nr. 26

 

803-814

Ill. Søren Anker-Møller

 

Fuglsang, Anthon

Bidrag til Sandflugtens historie

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 1947-49, 5. Række, Bd. VIII

 

162-194

Klim sogn

 

Geodætisk Institut

Klim

1988, 1 kort (Danmark 1:25000, 1217 III SV)

 

 

 

 

Grishauge, Andreas

Bagehuset i Terp ved Klim

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1977

32-34

Ill. Landbrugsbygninger

 

Grishauge, Andreas

Kalkværksdrift i Klim

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1979

50-54

Ill. Mørtelstoffer i alm. kalk

 

Grishauge, Andreas

Møllernes tid i Klim

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1980

38-41

Ill. Lit. Møller, vindmøller

 

Grishauge, Peter

En gård og dens beboere gennem 400 år

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1987

59-68

Ill.

 

Grishauge, Peter

Gårde og slægter i Klim sogn

1999, 167 sider ill. (Eget forlag)

 

 

Ny og stærkt udvidet udgave af Klimbogen. Omtale af slægterne: Fårbæk, Grishauge, Ingvorsen, Kiib, Klitgård, Kæmpe, Oddegård, Reff, Speger, Tjenlav, Toft, Vestergård og Winther

 

Grishauge, Peter

Håndværkere, handlende og fiskere i Klim sogn

2004 - 150 sider, ill. (Eget forlag)

 

 

 

 

Grishauge, Peter

Klimbogen

1980 - 111 sider, ill. (Eget forlag)

 

 

 

 

Grishauge, Peter

Skudehandlere, fiskere og husmænd ved Klim Strand gennem 300 år

Han Herred Bogen

2000

72-81

Ill. Handelshistorie, søfartshistorie, skudehandel, fiskeri. Lit

 

Grishauge, Peter

En slægtsfejde på Klim Odde

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1988

76-84

Ill. Hannæs Birketing, retspleje, slagsmål. Retssag 1638 om striden mellem Jens Sonesen og Peder Laursen om græsning i Sløjen og efterfølgende slagsmål. Lit.

 

Grishauge, Peter

To forsvundne gårde i Klim Sogn

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1980

61-68

Ill. Lit. Gårdhistorie, Oddegård, Toftegård

 

Grohshenning, Max mfl.

Danmarks Præstehistorie 1884-1911

1914, Bd. 1

 

626-627

Klim, Torup og Vust sogne.

 

Grønborg, Johannes

Fra Bulbjerg til Silkeborg : Thisted og Silkeborg Amter

Dansk Børneblads Smaaskrifter, 1942, nr. 48

 

81

Et sagn fra Klim

 

Gøye, Eline

Fru Eline Gøyes Jordebog med tilhørende Brevuddrag, udg. A. Thiset.

 

1892

33-34

Her Mouritz Olssøns Godtz, Mourids Olsen

 

Hald, P.L.

Thy I Fjendevold 1657-1660

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1957

274

Plyndringer hos præsten for Klim, Thorup og Vust sogne

 

Hammerich, Helge mfl.

Rapport over undersøgelse af benyttelsen af de offentlige biblioteker i sognekommunerne i Thisted Amt

1970 - 103 løsblade

 

 

Biblioteket i Thorup-Klim Kommune

 

Hansen, C.B.V.

Om Fortids Skove i Thisted Amt

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 1917-19, 4. Række, Bd. 3

 

57

Kort omtale af sandflugten på Klim Bjerg

 

Hansen, C.B.V.

Træplantningens Historie i Thisted Amt siden Aar 1800

1911

 

140-142

Beplantninger og haver i Klim sogn

 

Hansen, Urban

Norden Fjorden : Historie og Sagn, Spøgeri og Overtro

1922, Bd. 1

 

43-45

Den sorte mand på Klim Strand

 

Havarikommissionen Civil Luftfart

Flyvehavarirapport

1979, 9 blade, 1 tav.

 

 

Cessna 182-P, OY-POY Klim Fjordholme den 24. juli 1977

 

Heilskov, Chr.

Personalhistoriske Indskrifter fra Vester-Hanherred

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1923

464-465

Klim sogn

 

Holk, Hans

Provincial-Lexicon over Dannemark og Hertugdømmerne Schlesvig og Holsten…

1778

 

273

Klim Sogn

 

Holtrup, U. (red.)

Thisted-Fjerritslev Jernbane

Danske Privatbaner i Foto, 3, ill.

1973

54-68

Strækningen Vust-Fjerritslev

 

Horskjær, Erik (red.)

De danske kirker

Bd. 10, Thy-Mors, ill.

1967

89-92
92-93

Klim kirke
Klim frimenighedskirke
Lit.

 

Husted, N. Olesen

En dansk Dragons Beretning om sit Ophold i Thy i Aaret 1864

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

 

3-17

Peter Andersens ridetur nord om Bygholms Vejle, gennem Vust og Thorup til Klim

 

Høgsbro, Kirsten-Elizabeth

Gammel Kongevej i Vester Hanherred : en grå zone inden for lovgivningen om naturbeskyttelse?

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1991

7-20

Ill. Naturfredning, vejfredning, fredning, veje, vejhistorie, Vester Han Herred, Klim Bjerg til Ellidsbøl

 

Højmark, Asger mfl.

De grundtvigske Fri- og Valgmenigheder : En historisk oversigt

1944

 

439-444

Ill. Frimenigheden omkring pastor Søren Anker-Møller

 

Imer, Kai (red.)

I/S Klim Klitplantage 1902-2002

I/S Klim Klitplantage, 2002 - 56 sider, ill.

 

 

En beretning om sandflugtens bekæmpelse i Klim Sogn

 

Jensen, C.F.

De gamle Stednavne i Thisted Amt og Øster Han Herred

1965

 

156-158

Klim sogn

 

Jensen, Chr. Axel mfl.

Danmarks Kirker : Tisted Amt

1940, 1. halvbind, ill.

 

140-148

Klim kirke

 

Jensen, Otto

Om kalkværksdrift på Klim Kobakke

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1993

101-110

Ill. Kalkværker, Klim Kobakke, kemisk industri. Lit.

 

Jensen, Otto mfl.

Udviklingen i Klim og Vesløs sogne

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1995

101-114

Ill. Medforfatter: Ingvard Jakobsen. Thisted-Fjerritslev jernbane, byernes udvikling og banens betydning på denne

 

Jonge, Nikolay

Kongeriget Danmarks chorographiske Beskrivelse

1777

 

455

Kliimsogn

 

Kirk, J.

Omvandrende Helligtrekongerstjernesangere i Thy og Hanherrederne

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1938

116

To stjernevandrere i Klim, Thorup og Skræm

 

 

Klim forsamlingshus 25 år : 1954-1979

1979, 6 sider

 

 

 

 

 

Klim friskole 1872-1972

1971, 31 sider

 

 

 

 

 

Klim Friskole fylder 75 Aar

Bavnen, 1947, Årg. 44, sp. 691-692

 

 

 

 

Klim Sparekasse

Beretning og sammendrag af årsregnskab

Fjerritslev, 1977-

 

 

 

 

 

Klim Valgmenighed

Klim: Klim Valgmenighed, 1991-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klitgaard, C.

Aalborg Stifts Præsters Trængsler ”udi den onde og besværlige Tid” 1657-60

Kirkehistoriske Samlinger, 1905-07, 5. Række, Bd. 3

 

536-537

Klim, Torup og Vust sogne. Lit.


 

Klitgaard, Carl

Slægten Toft fra Klim

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1942

201-236

 

 

Knudsen, Hans

Indberetninger fra Præsterne i Aalborg Stift 1638

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 1911-14, 4. Række, Bd. 1

 

113

Klim, Torup og Vust sogne.

 

La Cour, J.C.B.

Danske Gaarde

2. Samling,  Bd. 2, ill.

1914

582-583

Klimgården

 

Liebgott, Niels-Knud

Ornamentalt tilbageblik

Skalk, 1978, Nr. 5, ill.

 

10-15

Hjortetak fundet syd for Klim

 

Lumholt, Bent

En menighed skifter tøj

Aalborg Stiftsbog

1968

59-62

Ill. Klim Valgmenighed, kirkehistorie

 

Lundbye, Jørgen

Herrnhutismen i Danmark : Det attende Hundredaars Indre Mission

 

1903

115-117

Andreas Langgaard og Otto Krogstrup i Klim, deres forhold til menigheden. Lit.

 

Løffler, J.B.

Danske Gravstene fra Middelalderen

1889, fig. 85, 88

 

 

To gravsten fra Klim kirke

 

Møller og  Wichmann

Thorup-Klim Kommune : dispositionsplan

Thorup-Klim Kommune, 1970 - 29 sider, ill.

 

 

 

 

Møller, Wolf

For provsteretten

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1991

43-50

Ill. Niels Christensen Vestergaard, Karen Nielsdatter Kiib, Jacob Jensen, Anne Christensdatter, stolestader, kirker, Klim Kirke, kirkestyre, kirkehistorie, 1732

 

Mørk Andersen, J.

En stormandsgrav i Klim

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1984

63-76

Ill. . Gravsten, romansk kunst, skulptur, Danmark, romansk gravsten fra kirkegården

 

Nedergaard, Paul

Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste og sognehistorie 1849-1949

1959, Aalborg Stift, Bd. 5.

 

598-602
602-605

Klim, Torup og Vust sogne
Klim frimenighed
Lit.

 

Nielsen, N.C.

Hederne i Thisted Amt

Hedeselskabets Tidsskrift, 1952, Årg. 73

 

225

Klim Sogn

 

Nordjyllands Amt

Hanherredruten : regional cykelrute 55

Nordjyllands Amt, Amtsvejvæsenet, Natur- og Miljøkontoret, 1 falset ark, ill.

 

 

Cykelruter, cykelture, Han Herred, Klim Bjerg, Klim Kalkovn, Sløjkanal

 

Olufsen, Christian

Collectanea til et antiqvarisk-topografisk lexicon over Danmark

1829

 

52-55

Om muligheden af at Haraldseid har været en tange i Klim sogn

 

Petersen, Jens Ole

Kirkeskibe i Thisted Amt

1978, ill.

 

13, 52

Skibet i Klim kirke. Lit.

 

Pontoppidan, Erik

Den Danske Atlas eller Konge-Riget Dannemark

1970 - Tomus 5, Bd. 1

 

314

Klim sogn. Original 1769

 

Qvistorff, Helge V.

Dejlige Nordjylland : natur- og kulturfører

Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1998 - 215 sider, ill.

 

 

Om Klim side 121

 

 

Rapport nr. 4: Råstofkortlægning i Fjerritslev Kommune : Torupstrand, Klim Strand, Kollerup Strand

1982 - 45 sider, 16 tav., ill.

 

 

Lit.

 

Rasmussen, B.K.S. mfl.

Vestkysten

1972 - 140 sider, ill.

 

81

Klim sogn

 

Rise Hansen, C.

Præsteindberetninger om fæstegods m.v. i Vendelbo Stift 1568 og 1599

1964

 

78-84
197-198

Klim, Vester Torup og Vust sogne.

 

Rolighed, Bent

Da Klim Frimenigheds kirke fik tårn

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1982

86-90

Ill. Klim Frimenighedskirke, kirkestyre, kirkebyggeri, kirker

 

Rolighed, Bent

Fortiden dukker op

Aalborg Stiftstidende, 1979-06-13

 

 

Middelalderarkæologi, fund gjort ved Klim af del af en stok eller krykke fra 11.-12. århundrede

 

Rolighed, Bent

Fortiden dukker op. Et sjældent fund fra Klim

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1979

55-60

Ill. Fund af ornamenteret hjortetak.

 

Rolighed, Bent

Fortællingen om en fri skole

Fjerritslev: Fjerritslev Avis, 1997 - 144 sider, ill.

 

 

Klim Friskole 1872-1997, redaktionskomté: Erling Thøgersen, Jørn A. Kristensen, Anni Madsen 

 

Rolighed, Bent

Hilsen til Jarl

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1994

93-102

Ill.  Beretning af Jørgen Jensen (1920-1991), Klim.
Våbennedkastninger, våbenmodtagelse, besættelsestiden, Verdenskrigen 1939-1945

 

Rolighed, Bent

Jens Rolighed – lærer og lokalhistoriker

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred

2009

91-100

Ill.

 

Rolighed, Bent

Klim-stokken

Han Herred Bogen

2003

104-107

Ill. Vikingetiden, arkæologi

 

Rolighed, Bent

Niels Geertsen - Han Herreds første friskolelærer

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1996

95-104

Ill. Klim Friskole, skolevæsen, skolehistorie

 

Rolighed, Bent (red.)

Fra det nordjyske under besættelsen : fremtid gror af dyre minder

Krejl, 1993 - 93 sider, ill.

 

 

Om begivenheder i Nordjylland under besættelsestiden 1940-45, historie, våbenmodtagelser på Klim Fjordholme

 

Rolighed, Bent mfl.

En fri menighed : Klim Valgmenighed 1883-1983

Fjerritslev, 1983, 123 sider, ill.

 

 

Udgivet af Bent Rolighed og Johannes Dommerby

 

Rolighed, Bent

Sand Kjeldsen og de muntre musikanter

Han Herred Bogen

1997

90-91

Søren Hesseldahl, Klim

 

Rolighed, Jens

Bolbjergbogen

Bulbjerghjemmet, 1966 - 104 sider, ill.

 

 

Heri: Klim Bjerg, side 47-53

 

Rolighed, Jens

Da husmandsbevægelsen traadte sine barnesko

Aalborg Amtstidende, 1956-08-14

 

 

Thorup-Klim husmandsforening 60 år

 

Rolighed, Jens

Danmarks første Husmandsforening stiftet for 50 Aar siden

Aalborg Amtstidende, 1946-07-06

 

 

Thorup-Klim husmandsforening

 

Rolighed, Jens

De fattige folk i Klim

Aalborg Stiftstidende, 1959-08-14

 

 

 

 

Rolighed, Jens

De gamle huse i Han Herreds klitter

Aalborg Amtstidende, 1962-09-16

 

 

 

 

Rolighed, Jens

De ældre i Klim fortæller

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1967

377-387

Dagligt liv i byen og på landet

 

Rolighed, Jens

Det jyske sprog og dets bedste fortolkere

Yde Sørensen, 1966, 92 sider, ill.

 

 

Heri: Jysk fra Klim og andre egne af Han Herred, side 63-70, ill.)

 

Rolighed, Jens

En herrnhutisk afskedsprædiken fra Han Herred

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1954

231-236

Otto Krogstrup

 

Rolighed, Jens

Et kendt forsamlingshus’ historie

Aalborg Amtstidende, 1965-02-20

 

 

 

 

Rolighed, Jens

Folkeliv i Han Herred, især fra Klim Sogn

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1960

197-203

Dagligt liv i byen og på landet

 

Rolighed, Jens

Folkeskikke i Han Herred

Fjerritslev Avis, 1972 - 79 sider, ill.

 

 

Heri: Limstenen i Han Herred. Kalkværker, Klim Bjerg

 

Rolighed, Jens

Foregangsmænd i Jylland

1964, ill.

 

23-32

Husmandspioneren Jens Clausen

 

Rolighed, Jens

Fra det skønne Klim Bjerg

Aalborg Amtstidende, 1959-02-04

 

 

 

 

Rolighed, Jens

Fra et højdedrag i Han Herred

Aalborg Amtstidende, 1952-01-20

 

 

Søndagstillæg, Klim

 

Rolighed, Jens

Fra Klim bjerg

Aalborg Stiftstidende, 1951-08-17

 

 

 

 

Rolighed, Jens

Fra Klim og omegn i forrige århundrede

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1972

231-247

 

 

Rolighed, Jens

Fra Klim omkring århundredeskiftet

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1975

47-50

 

 

Rolighed, Jens

Fra Klim Sogn i sidste halvdel af forrige århundrede

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1959

88-101

Dagligt liv i byen og på landet

 

Rolighed, Jens

Fra Klim sogn i svundne tider

Aalborg Amtstidende, 1959-10-11

 

 

 

 

Rolighed, Jens

Gamle bondeskikke fra Klim Sogn

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1957

185-200

Dagligt liv i byen og på landet

 

Rolighed, Jens

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1942

171-173

Johan Skjoldborg som lærer i Kollerup og ved Klim Strand

 

Rolighed, Jens

Hvad de ældre har fortalt om Klim fra svundne tider

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1964

361-381

 

 

Rolighed, Jens

Jyske digtere og deres hjemstavn

1960

 

67-71

Johan Skjoldborg som lærer i Kollerup og ved Klim Strand

 

Rolighed, Jens

Klim frimenighed gennem 75 aar

Aalborg Amtstidende, 1958-09-15

 

 

 

 

Rolighed, Jens

Klim og omegn fra længst forsvundne tider til omkring århundredeskiftet

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1962

68-90

Lit.

 

Rolighed, Jens

Klim og omegn i længst forsvundne tider

Aalborg Amtstidende, 1962-06-01

 

 

 

 

Rolighed, Jens

Om Han herreds friskoler

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1958

399-403

Klim friskole

 

Rolighed, Jens

Om Klim Frimenighed og dens præster

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1961

393-403

Søren Anker-Møller, Gustav Anker-Møller

 

Rolighed, Jens

Om landbrug og håndværk i Klim før og efter århundredeskiftet

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1969

269-278

Dagligt liv i byen og på landet

 

Rolighed, Jens

Om nogle præster i Klim, Thorup og Vust

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1961

384-392

Ill. Lit.

 

Rønne, P.

Afskedsprædiken for Thorup, Klim og Vuust Menigheder i Aalborg Stift

Slagelse, 1873, 11 sider.

 

 

Trykt efter Opfordring, som manuskript for Venner

 

Rønne, Peter Bone Falk

Pastor Rønnes brev til sin gamle menighed

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1984

50-57

Ved Bent Rolighed. Klim-Torup-Vust pastorat, biografier, vækkelser, grundtvigianisme, Thy, kirkehistorie

 

Rørdam, Holger Fr.

Herrnhutiske Præster i Aalborg Stift i slutningen af Christian VI’s tid

Kirkehistoriske Samlinger, 1891-93, 4. Række, Bd. 2

 

102-122

Om præsterne Langgaard og Krogstrup i Klim. Lit.

 

Schmidt, August F.

Fra Klim Sogn I

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1931

181-188

Lit.

 

Schmidt, August F.

Fra Klim Sogn II

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1932

247-263

Lit.

 

Skrubbeltrang, Fridlev

Den danske husmand : Husmænd og husmandsbevægelse gennem tiderne

1954, Bd. 1

 

250-251

Jens Clausen opretter en husmandsforening for Klim, Torup og Vust sogne i 1896

 

 

Slægten fra Klim Odde : bonde af Thy

Viborg: Slægtsarkivet, 1986 - 332 sider, tav., ill.

 

 

Thomas Christian Jacobsen 1796-1860, Anna Jensdatter 1805-1872, Kærlykke, Klim Odde, ”Bonde af Thy”

 

 

Slægten Guldhammer fra Hanherred

Viborg: Slægtsarkivet, 1984 - 206 blade, tav., ill.

 

 

Jens Christian Guldhammer 1796-1874, Maren Madsdatter 1791-1870

 

 

Slægten Skovsted fra Klim

Viborg: Slægtsarkivet, 1985 - 248 blade, tav., ill.

 

 

Thomas Nielsen Skovsted 1762-1811, Inger Thomasdatter 1767-1837

 

 

Slægtsbog for efterkommere efter Jens Jensen Møller, født 1820, gårdejer i Højbjerggård i Kobakke, Klim sogn

Fredericia: Dansk Slægtsforskning, 1974 - ca. 100 bl., tav.: ill.

 

 

 

 

 

Slægtsbog for efterkommere efter Peder Laurids Nielsen, gårdejer i Klim, født 1822

Fredericia: Anearkivet, 1995

 

 

 

 

Sodborg, N.

Fra de gamle Kirkebøger for Vester Han Herred

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1936

263-271

Uddrag af kirkebøgerne for  Klim, Torup, Vust og Gøttrup  sogne


 

Sodborg, N.

Just Jensen fra Klim

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1933

371-373

Just Jensen som skoleholder i Klim og omegn og hans tilknytning til herrnhuterne

 

Sodborg, N.

Landsbyspillemænd paa Hannæs og i Vester Han Herred

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1934

494-495

Søren Hesseldahl, Klim

 

Sodborg, N.

Præsterne i Øsløs, Vesløs, Arup Pastorat siden Reformationen

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1916

46-49

Herrnhutismen i Klim-Thorup-Vust, Dorothea Cathrine Obel’s ”bortførelse”, Mag. Langgaard for en provsteret

 

Sortfeldt, Severin Christensen

Før og nu : Jubilæumsskrift : 1903 – 15. december – 1928

1928

 

93-94

Klim-Thorup Sygekasse

 

Svalgaard, Robert

”Døde” skibe ved Thy og Vester Han herreds kyst

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1968

10-11
19-20

Strandinger ved Klim Strand
”Døde” skibe ved Klim Strand

 

Sørensen, Betty

Hvor kragerne vender : Om livet på Klim Fjordholme 1943 – 1968

Odense: Eget forlag, 2005.

 

Sørensen, A.

Et skelbrev for Klim Sogn

Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred

1939

262-264

 

 

Sørensen, Torsten

En stranding ved Klim Strand

Jul i Thy

2005

13-17

Ill. ”Conseicao Defencora”, 1837.

 

Taubmann, Wolfgang mfl.

Klim Sogn : En befolknings- og erhvervsgeografisk analyse

Århus: Geografisk Institut, Aarhus Universitet, 1968 - 101 bl. 20 tav., ill.

 

 

 

 

Thisted Amt

Oversigt over Thisted Amts sognekommuners skatte- og driftsregnskaber for 1930/31-1966/67

 

 

 

Thorup-Klim Kommune

 

Thisted Amt

Skitse til kommunesammenlægning

1965 - 143 sider, bilag

 

 

Statistiske oplysninger om Thorup-Klim sogne, 1959/60-1965

 

Thøgersen, Fridlev

Om afvandingsarbejder i Thorup og Klim Sogne i Vester Han Herred

Hedeselskabets Tidsskrift, 1928

 

447-457

Ill. med kort

 

Trap, J.P.

Danmark

1960-61, Bd. 6 - 5. udg., ill.

 

526-528

Klim sogn

 

Trap, J.P.

Kongeriget Danmark

1901, Bd. 4 - 3. omarb. udg., ill.

 

222-223

Klim sogn

 

Trap, J.P.

Kongeriget Danmark

1924, Bd. 5 - 4. omarb. udg., ill.

 

328-330

Klim sogn

 

 

Udskrift af Forhandlingsprotokollen for Besigtigelses- og Expropriationskommissionen angaaende Anlæg af en Jernbane fra Thisted til Fjerritslev

1902, Hæfte 1
1905, Hæfte 6


 

42-43
159-160

Klim Sogn
Klim Station

 

Uldall, F.

Om Vinduerne i de jydske Granitkirker

Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1894, 2. Række, Bd. 9

 

278

Vinduesoverliggere på Klim kirke

 

Vestergaard, Egon

I slægters spor : mellem hav og fjord

Fjerritslev: Fjerritslev Avis, 1983 - 117 sider, ill.

 

 

Klim Sogn, lit. side 116-118

 

Vig, P.S.

Danske og Norske i Brødrekirken i Nordamerika fra 1742

Kirkehistoriske Samlinger, 1903-05, 5. Række, Bd. 2

 

578-579

Skoleholder Just Jensen’s bønskrift for Andreas Langgaard og Otto Krogstrup. Lit.

 

Wiberg, S.V.

Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk præstehistorie

1870-71, Bd. 1

 

221-223

Klim, Torup og Vust sogne.

 

Wiberg, S.V.

Supplement til personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk præstehistorie

1879

 

96

Klim, Torup og Vust sogne.

 

Wulff, D.H.

Fra Aalborgske Arkiver

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 1896-98, 3. Række, Bd. 1

 

405-406

Sandflugt - synsforretning i Vust, Vester Thorup og Klim sogne år 1625

 

Wulff, D.H.

Statistiske Bidrag til Vendelbo Stifts Historie i det 16de og 17de Aaarhundrede

1872-74

 

180-182

Torup, Klim og Vust sogne.Lit.

 

Wulff, D.H.

Statistiske Bidrag til Aalborg Stifts Historie i slutningen af det 17de Aaarhundrede

1887-88

 

147-149

Klim, Torup og Vust sogne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse artikler i  lokale aviser og tidsskrifter:

Forfatter

Titel

Udgiver mm.

År

Side

Emneord - noter

Nautrup, Hanne

Landets smukkeste arbejdsplads…

Aalborg Amtstidende, 2. sektion, 1965-09-19

1965

2

Klim Kalkværk, Vejby Andersen, ill.

 

Han er hele Klim-egnens hukommelse

Thisted Dagblad, 1990-03-10

1990

 

Andreas Grishauge, ill.

 

Kalkovnen skal reddes

Fjerritslev Avis, 1992-12-12

1992

6

Klim Kalkværk, ill.

Mørk Andersen, Jørgen

En stormandsgrav ved Klim Kirke

Fjerritslev Avis, 1993-12-23

1993

6

Ill.

 

Tegnet til Klims modstandsfolk: Hejst togsignal eller hvid sten

Fjerritslev Avis, 1993-12-31

1993

4

Hans Rolighed, Bent Rolighed, Besættelsen, ill.

 

En fremtid som arbejdende kalkbrænderi?

Fjerritslev Avis, 1994-05-03

1994

 

Klim Kalkværk, Klim Kalkovn, Ill.

 

Klim Bjerg – en udflugt værd

Fjerritslev Avis, 1994-05-14

1994

4

Ill.

 

Plan til istandsætning af kalkværk klar

Fjerritslev Avis, 1995-01-07

1995

 

Klim Kalkovn, Klim Kalkværk, ill.

 

Kalkværk bliver minimuseum

Fjerritslev Avis, 1996-10-05

1996

4-5

Klim Kalkværk, ill.

 

Det er godt vi har folkepensionen

Fjerritslev Avis, 1996-10-19

1996

 

Ellen og Peter Jacobsen, manufakturforretning, ill.

 

”De rigtige husmænd er fra ”Han Herred”

Fjerritslev Avis, 1996-10-31

1996

6-7

Jens Clausen, husmandsbevægelsen, ill.

 

Forældrene står sammen om Klim Friskole

Fjerritslev Avis, 1997-04-10

1997

6

Ill.

 

Friskolebørn anno 1923

Fjerritslev Avis, 1997-04-10

1997

7

Klim Friskole, ill.

 

Fortællingen om en fri skole

Fjerritslev Avis, 1997-11-08

1997

7

Klim Friskole, Bent Rolighed, ill.

 

Emneuge om gamle dage

Fjerritslev Avis, 1997-11-15

1997

7

Klim Friskole, ill.

 

Snærende bånd og regler har trange kår hos os

Fjerritslev Avis, 1997-11-15

1997

6

Klim Friskole, Ill.

 

Rejsegilde i Klim Kalkovn

Fjerritslev Avis, 1998-01-14

1998

 

Klim Kalkovn, Klim Kalkværk, Knud Hasager, ill.

 

Håndværker- og Borgerforening bag mange lokale initiativer

Fjerritslev Avis, 1998-01-22

1998

 

Klim Håndværker- og Borgerforening, Irma Sørensen, Jens Clausen, ill.

 

Historier om håndværkere og borgere i Klim

Fjerritslev Avis, 1998-01-24

1998

5

Klim Håndværker- og Borgerforening, udklipsbøger, Palle Jensen, ill.

 

Klim Kalkovn i ny skikkelse

Fjerritslev Avis, 1998-05-30

1998

 

Ill.

 

Klar til åbning af Klim Kalkovn

Fjerritslev Avis, 1998-07-02

1998

6

Ill.

 

Klim Kalkovn indviet med maner

Fjerritslev Avis, 1998-07-06

1998

4

Ill.

 

Tidligere medarbejder fyrede op i kalkovn

Fjerritslev Avis, 1998-07-06

1998

1,5

Klim Kalkovn, Klim Kalkværk, Knud Hasager, ill.

 

Gårde og slægter i Klim sogn

Fjerritslev Avis, 1999-08-07

1999

6

Peter Grishauge, Otto Jensen, ill.


2000

Forfatter

Titel

Udgiver mm.

År

Side

Emneord - noter

Jacobsen, Peter

Et halvt århundrede som strandfoged i Klim

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2000-05-12

2000

1

Niels Kr. Pedersbæk, ill.

 

Klim-købmand lukker butikken

Fjerritslev Ugeavis, 2000-09-26

2000

5

Jens Ole Christiansen, ill.

Stenholm, Mariann

Gymnastikken og glæden følges ad

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2000-11-03

2000

4

Anni Myrup Madsen, Klim Gymnastikforening, ill.

Keinicke, Karen

100-årig altid klar med en lun bemærkning

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2000-11-10

2000

3

Karoline Møller, ill.

Ranum, Christian

Nicheproduktion vokser sig større

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2000-12-04

2000

1-2

Klim Møbelfabrik, Bruno Winther Rasmussen, ill.


2001

Forfatter

Titel

Udgiver mm.

År

Side

Emneord - noter

Stenholm, Mariann

Et bjerg af oplevelser

Nordjyske Stiftstidende, Lokalsektion, 2001-07-13

2001

3

Klim Bjerg, kalkbrænding, Klim Kalkværk, Klim Kalkovn, ill.

Jakobsen, Ingvard

Søren Anker Møller og frimenighederne i Han  Herred

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2001-12-28

2001

4

 


2002

Forfatter

Titel

Udgiver mm.

År

Side

Emneord - noter

Bodilsen, Ejgil

Hjemlig trivsel på Hotel Klim Bjerg

Aktionærbladet, Egnsbank Han Herred, 5. årgang, nr. 2

2002

18-19

Ill.

 

Klim Klitplantages 100 års dag markeres med bogudgivelse

Fjerritslev Ugeavis, 2002-01-03

2002

 

Kristian Nørmølle, Kaj Imer, ill.

Jakobsen, Ingvard

Han Herred under besættelsen

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2002-07-21

2002

 

Om modstandsgruppe i Klim, Jørgen Jensen

Nielsen, Villy

Travlhed udsætter indvielse af ny fløj

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2002-09-22

2002

1

Klim Bjerg, Hans Jørgen Nielsen, ill.

Stenholm, Mariann

Minister og fagfolk roser Klim Kalkovn

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2002-09-22

2002

2

Ill.

Jakobsen, Ingvard

Fortidshistorier om Det Hvide Guld

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2002-10-03

2002

2

Kalkværksdrift i Klim, ill.

Nielsen, Villy

Møbelfabrik på nye hænder

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2002-10-05

2002

1

Klim Møbelfabrik, Bruno Winther Rasmussen, Fos Møbler, Ole Fuglsang, Pia Bårris, ill.

Nielsen, Villy

Klim Møbelfabrik solgt til Fos Møbler

Fjerritslev Ugeavis, 2002-10-08

2002

1

Klim Møbelfabrik, Bruno Winther Rasmussen, Fos Møbler, Ole Fuglsang, Pia Bårris, ill.

Nielsen, Villy

Købmand holder fast i nærhedsprincip

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2002-10-13

2002

1,2

Arne Studsgård Madsen, ill.

Jakobsen, Ingvard

Husmændenes vugge stod i Han Herred

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2002-12-18

2002

2

 

Jakobsen, Ingvard

Husmandsbevægelsen startede i Klim

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2002-12-27

2002

2

Ill.


2003

Forfatter

Titel

Udgiver mm.

År

Side

Emneord - noter

Bodilsen, Ejgil

Tidløs kvalitet fra Klim

Aktionærbladet, Egnsbank Han Herred, 6. årgang, nr. 1

2003

18-19

Klim Møbelfabrik, Ole Fuglsang, Pia Bårris, ill.

Overbye, Hanne

Luksus for campister med små biler

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2003-05-17

2003

1

Klim Strand Camping, ill.

Jakobsen, Ingvard

Friskoler i Vester HanHerred

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2003-06-06

2003

2

Klim Friskole, ill.

Strømgaard, Henrik

To års arbejde bag historisk udstilling

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2003-06-07

2003

1

Klim Kirke, Lis Jensen, Helge Vestergaard, ill.

 

Lokalhistorie fra den stråtæktes tid

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2003-06-10

2003

2

Klim Lokalhistoriske Sognegruppe, udstilling

Jakobsen, Ingvard

På opdagelse i kirkebøger

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2003-07-11

2003

2

Klim kirkebog, ill.

Christiansen, Michael

Klim Kirke fyldt til julegudstjeneste i børnehøjde

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2003-12-13

2003

1

Gitte Kibsgaard-Vester, ill.

Christiansen, Michael

140 effekter i privat værktøjsmuseum i Klim

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2003-12-27

2003

1

Palle Østergaard Jensen, ill.

 

140 effekter i privat værktøjsmuseum

Fjerritslev Ugeavis, 2003-12-30

2003

3

Palle Østergaard Jensen, ill.

 

2004

Forfatter

Titel

Udgiver mm.

År

Side

Emneord - noter

 

Cand. mag. med rune-kendskab

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-01-04

2004

1

Lisbeth M. Imer, ill.
Samme i: Fjerritslev Ugeavis, 2004-01-06, side 18.

 

Flere forældre søger til Klim Friskole

Fjerritslev Ugeavis, 2004-01-27

2004

2

 

Christiansen, Michael

Klim-dilettanter klar til at indtage scenen

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-03-11

2004

1

Vanvid i Waders“, ill.

 

Fuldt hus til Vanvid i Waders i Klim

Fjerritslev Ugeavis, 2004-03-23

2004

19

Dilettant, ill.

Stenholm, Mariann

Elever fra mange lande indtog hallen i Klim

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-04-03

2004

1

Skolefest Thorup-Klim Skole, ill.

Christiansen, Michael

Konfirmandhold laver alternativ altertavle

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-04-08

2004

1

Gitte Kibsgaard-Vester, Bo Nielsen, ill.

Stenholm, Mariann

Klim Friskole bygger nyt kreativt værksted

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-04-20

2004

1

Ill.

Christiansen, Michael

Sognegruppe belyser skolelivet

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-05-03

2004

1

Klim Lokalhistoriske Sognegruppe

 

Skoleliv gennem 200 år

Fjerritslev Ugeavis, 2004-05-04

2004

14

Skoleudstilling, Klim Lokalhistoriske Sognegruppe

Christiansen, Michael

Friskole vil stadig tage på lejrskole

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-05-04

2004

1

Kristen Kristensen, Wiwi Kristensen, ill.

Christiansen, Michael

Fandt et fristed i skoven

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-05-09

2004

3

Skurvogn til Klim Friskole, ill.

 

Friskolen fastholder sine lejrskoler

Fjerritslev Ugeavis, 2004-05-11

2004

5

Klim Friskole, Kristen Kristensen, Wiwi Kristensen, ill.

 

Julemanden bor i Klim og arbejder i Løgstør

Fjerritslev Ugeavis, 2004-05-11

2004

7

Henrik Olsen, ill.

Christiansen, Michael

58 vil med til slægtsdag i Klim

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-05-13

2004

1

Allan Øer Gøttrup, Jens Larsen, Else Kathrine Nielsdatter, Kiibsgård, Nørre Faarbæk

Kvist, Gitte

Lokale reddede Klim Klitplantage

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-05-21

2004

1

Klitbrand syd for Klim Strand Camping, ill.

Christiansen, Michael

Eleverne i Klim tager i fire dage turen tilbage til middelalderen

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-05-26

2004

1

Thorup-Klim Skole, Ill.

 

Lokalhistoriker bag ny bog om håndværkere, handlende og fiskere i Klim Sogn

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-06-05

2004

2

Peter Grishauge

Christiansen, Michael

Elever på Klim Friskole lever i middelalderen

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-06-12

2004

2

Ill.

 

Børnenes gyngende dag i Klim

Fjerritslev Ugeavis, 2004-06-15

2004

14

Byfest, ill.

Christiansen, Michael

Temauge gav historisk viden og en social oplevelse

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-06-18

2004

2

Kim Friskole, ill.

 

Ny lokalhistorisk bog

Fjerritslev Ugeavis, 2004-06-22

2004

22

Peter Grishauge, ”Håndværkere, handlende og fiskere i Klim Sogn”

Christiansen, Michael

Ledermangel en trussel mod gymnastik

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-06-30

2004

1

Sommergymnastikskole, ill.

Stenholm, Mariann

Uldspinderiet kørte på damp og vind

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-07-04

2004

3

Klim Uldspinderi, Uldspindervej, Anders Cortsen, Marius Thuesen, ill.

Stenholm, Mariann

Møllen satte sig fast da den blev flyttet

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-07-18

2004

2

Stubmøllevej, Søndre Mølle, Peter Andreas Pedersen, ill.
Samme i: Fjerritslev Ugeavis, 2004-07-20, side 10.

Stenholm, Mariann

Til verdenskongres for julemænd

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-07-26

2004

1

Henrik Olsen, ill.

Christiansen, Michael

Gymnasieelever holdt idrætsdag for skoleelever

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-09-08

2004

2

Thorup-Klim Skole, ill.

Stenholm, Mariann

På spring til at gøre loppe-kup

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-09-13

2004

1

Loppemarked på Klim Friskole, ill.

Strømgaard, Henrik

Fest for lille hus med stor betydning

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-10-10

2004

2

Klim Forsamlingshus 50 år, Irma Sørensen, ill.

 

50 år fejret med manér

Fjerritslev Ugeavis, 2004-10-12

2004

1

Klim forsamlingshus, Irma Sørensen, ill.

 

Klim forsamlingshus fejret

Fjerritslev Ugeavis, 2004-10-12

2004

16

Bestyrelsen: Irma Sørensen, Erik Sørensen, Kristian Madsen, Jens Nielsen, Mette Larsen, Lars Pedersen, ill.

Stenholm, Mariann

Musical med liv og sjæl

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-10-24

2004

2

Klim Friskole, ill.

 

Jubilæum

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-10-28

2004

1

Bo Grishauge Nielsen, ringer og graver, Klim Kirke, ill.

 

Musical med liv og sjæl

Fjerritslev Ugeavis, 2004-11-02

2004

19

Klim Friskole, ill.

Stenholm, Mariann

Færøtrøjer i brug af tredje generation

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-11-18

2004

3

Julie Eriksen, tidl. Klim, ill.

Christiansen, Michael

Juletid betyder travlhed hos Peters gårdbutik

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-11-21

2004

1

Lone Jørgensen, ill.

 

Kål og flæsk vandt over håndboldpiger

Fjerritslev Ugeavis, 2004-12-21

2004

6

Juletræsfest i Klim Håndværker- og Borgerforening, ill.

Stenholm, Mariann

Ni minutters intens kamp om bolden

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2004-12-30

2004

2

Indendørs fodbold, Thorup-Klim Hallen, ill.

 

2005

Forfatter

Titel

Udgiver mm.

År

Side

Emneord - noter

 

Børn prøvede de gamle lege

Fjerritslev Ugeavis, 2004-10-25

2005

16

Tirsdagsklubben, Klim Strand Camping, ill.

 

Trillinger for anden gang

Fjerritslev Ugeavis, 2005-01-04

2005

1

Fåreavl, Benny Pedersen, Klim Fjordholme, ill.

Stenholm, Mariann

100-årige Alma spiller klaver og ser fjernsyn

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-01-30

2005

1

Alma Nørmølle, Klim Ældrecenter, ill.
Samme i: Fjerritslev Ugeavis, 01-02-2005 (ill.)

 

Folk står sammen om traditionsrig fastelavnsfest

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-02-07

2005

2

Klim Kirke,  ill.

Stenholm, Mariann

Eventyrlig kanonsucces

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-02-19

2005

2

Musical over H.C. Andersens eventyr, ill.

 

Alle sogne i herredet med i udstilling

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-03-07

2005

2

Herredsudstilling i Thorup-Klim Hallen, Frode Møller, Folmer Møller, ill.

Christiansen, Michael

Sparekassen lukker filial i V. Thorup

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-03-12

2005

1

Klim Sparekasse, Henrik Agesen, ill.

Arildsen, N.C.

Udsolgt til premiere med Klim-dilettanter

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-03-14

2005

2

Ill. – Pia Pedersen, Randi Pedersen, Peter Bang Hansen

 

Ingen krævede pengene tilbage

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-03-22

2005

2

Dilettant i Klim forsamlingshus, ill.

 

Succes for dilettanter

Fjerritslev Ugeavis, 2005-03-22

2005

26

Klim forsamlingshus, ”Fuld tilfredshed eller pengene er spildt”, ill.

 

Sparekassen rykker ind i brugsen

Fjerritslev Ugeavis, 2005-03-29

2005

9

Klim Sparekasse, Henrik Agesen, ill.

Stenholm, Mariann

300 engageret i Han Herred-udstilling

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-04-01

2005

1

Herredsudstilling i Thorup-Klim Hallen

Stenholm, Mariann

Lokalhistorie er et hit

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-04-03

2005

3

Herredsudstilling i Thorup-Klim Hallen, Lokalhistorisk Samvirke, ill.
Samme i: Fjerritslev Ugeavis, 2005-04-05, side 16, ill.

 

Lokalhistorisk udstilling

Fjerritslev Ugeavis, 2005-05-08

2005

10

Thorup-Klim Hallen, Lokalhistorisk Samvirke, herredsudstilling, Klim Lokalhistoriske Sognegruppe.

 

Slut med byfester i Klim

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-05-08

2005

2

 

Stenholm, Mariann

Slut med grimt sprog og mobning

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-05-10

2005

1

Thorup-Klim Skole, ill.

Stenholm, Mariann

Lektiecafé for de yngste på Klim Friskole

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-05-11

2005

1

 

Christiansen, Michael

Fribørnehave vil etablere vuggestue

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-05-27

2005

1

Børnepasning, Klim Fribørnehave, ill.

Christiansen, Michael

Familiedag på legepladsen afløser byfesten i Klim

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-05-29

2005

2

Ill.

 

Hele familien i sving i nedlagt mejeri

Fjerritslev Ugeavis, 2005-05-31

2005

33

Mekaniker Søren Pedersen, Thorup Auto & Kræmmermarked (Klim), ill.

Christiansen, Michael

Svigermor skabte interessen for virksomhed i Klim

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-06-01

2005

1

Søren Pedersen, mekaniker, ill.

Stenholm, Mariann

Tidligere kurområde med i planer igen

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-06-02

2005

2

Klim Strand.

Stenholm, Mariann

- Det hjælper med fokus på mobning

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-06-11

2005

1

Thorup-Klim Skole, ill.

Stenholm, Mariann

Politikere: Haludvidelse er en god ide

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-06-11

2005

1

Thorup-Klim Hallen, ill.

Stenholm, Mariann

Familiedag til støtte for ny og lovlig legeplads

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-06-13

2005

1

Ved forsamlingshuset, ill.

 

Familiedag til støtte for ny og lovlig legeplads

Fjerritslev Ugeavis, 2005-06-14

2005

9

Klim Forsamlingshus, Irma Sørensen, ill.

Stenholm, Mariann

Bestyrelse vil udvide Thorup-Klim Hallen for 1,5 mio. kr.

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-06-20

2005

2

 

Stenholm, Mariann

Støtte til hal i Klim på budget 2006

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-06-28

2005

1

Thorup-Klim Hallen, ill.

Stenholm, Mariann

En næsten helt almindelig pige

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-07-10

2005

1,2

Cystisk fibrose, CF-forening, Dorthe Lukassen, Mathilde Lukassen, ill.

Stenholm, Mariann

Nu skal Klim have sin egen lokalplan

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-07-15

2005

1

Ill.

Stenholm, Mariann

Nye aktiviteter skal trække flere medlemmer til IT-huset

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-08-18

2005

2

 

Stenholm, Mariann

Bestyrelse søger støtte til fornyelse af legeplads

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-08-23

2005

2

Klim Håndværker- og Borgerforening, ill.

 

Ønsker hjælp til legepladsrenovering

Fjerritslev Ugeavis, 2005-08-30

2005

10

Klim Håndværker- og Borgerforening, ill.

Stenholm, Mariann

Travlhed giver kanonresultat i sparekasse

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-09-01

2005

1

 

Frandsen, Martin

Fristelser på friskolen i Klim

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-09-12

2005

 

Loppemarked mv., ill.

 

Indsamling til hus

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-09-18

2005

1

Klim Forsamlingshus

Stenholm, Mariann

Plantemarked i efterårssol

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-09-19

2005

1

Kirsten og Arvid Mose Bruun, ill.

Christiansen, Michael

Klim Fribørnehave udvider med vuggestue

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-10-04

2005

1

Ill.

Christiansen, Michael

Friskolen laver sit eget møntsystem

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-10-13

2005

2

Musical’en „Noa“, Klim Friskole, ill.

Stenholm, Mariann

Børn og bedsteforældre legede som i gamle dage

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-10-16

2005

1

Tirsdagsklubben på Klim Strand Camping, ill. Bodil Vestergaard.

 

Munter cabaret skal skaffe penge til forsamlingshus

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-10-23

2005

2

Klim Forsamlingshus, ill.

 

Cabaret skal give penge til forsamlingshus

Fjerritslev Ugeavis, 2005-10-25

2005

3

Klim Forsamlingshus, ill.

Stenholm, Mariann

- Biblioteksfilialer vil blive nedlagt

Nordjyske Stiftstidende, Midtfjord, 2005-10-26

2005

2

Klim Bibliotek

 

Fuld musik på de ældre

Fjerritslev Ugeavis, 2005-11-15

2005

9

Ill. – Tirsdagsklubben, Klim forsamlingshus, Aalborg Pensionistorkester

 

De er dygtige med tandsbørsten

Fjerritslev Ugeavis, 2005-11-22

2005

17

4. klasse Thorup-Klim skole, ill.

Stenholm, Mariann

Vuggestue åbner til januar i Klim

Nordjyske Stiftstidende, Jammerbugt, 2005-12-04

2005

2

Ill. Birthe Krogh, Klim Fribørnehave

Christiansen, Michael

Børn pyntede juletræet ved Klim Kirke

Nordjyske Stiftstidende, Jammerbugt, 2005-12-11

2005

2

IIl.

Stenholm, Mariann

Købmandshandel på den gammeldags facon

Nordjyske Stiftstidende, Jammerbugt, 2005-12-12

2005

6-7

Ill. – Arne Studsgaard Madsen, Gl. Landevej.

 

Børne- og ungdomskor gik luciaoptog

Fjerritslev Ugeavis, 2005-12-13

2005

8

Klim Ældrecenter, kor, Klim Kirke, Thorup Kirke, ill.

Stenholm, Mariann

Fjerkræslagteri sælger farm på Klim Fjordholme

Nordjyske Stiftstidende, Jammerbugt, 2005-12-16

2005

2

 

Stenholm, Mariann

Penge til haludvidelse snart hjemme

Nordjyske Stiftstidende, Jammerbugt, 2005-12-19

2005

2

Thorup-Klim Hallen

 

Festlig julefest i Klim

Fjerritslev Ugeavis, 2005-12-20

2005

22

Klim Håndværker- og Borgerforening,  ill.


2006

Forfatter

Titel

Udgiver mm.

År

Side

Emneord - noter

Egeberg, Ingelise mfl.

Camping Comeback

Jyske Bank Nyt, 2

2006

34-37

Ill., Jan Jepsen, om at bo på Klim Strand Camping.

Stenholm, Mariann

Positiv start for vuggestuen i fribørnehave

Nordjyske Stiftstidende, Jammerbugt, 2006-02-04

2006

2

IIl. Birthe Krogh.

 

Kanonregnskab i Klim Sparekasse

Fjerritslev Ugeavis, 2006-04-04

2006

43

Ill., Henrik Agesen.

 

Årsmøde i Klim Valgmenighed

Fjerritslev Ugeavis, 2006-04-04

2006

2

 

Stenholm, Mariann

Klim-boer vil udvide byen mod nord

Nordjyske Stiftstidende, Jammerbugt, 2006-04-05

2006

2

Ill. Købmand Arne Studsgaard Madsens butik.

Jensen, Svend Ole

400 festede i Klim Hallen

Nordjyske Stiftstidende, Jammerbugt, 2006-04-09

2006

5

Ill., garantfest Klim Sparekasse.

 

Klim Friskole vil oprette 8. og 9. klasse

Fjerritslev Ugeavis, 2006-04-10

2006

22

 

Stenholm, Mariann

Thorup-Klim Hallen klar til nybyggeri

Nordjyske Stiftstidende, Jammerbugt, 2006-04-12

2006

2

 

 

Olav Pretzmann stopper efter 20 år

Fjerritslev Ugeavis, 2006-04-18

2006

13

Ill., Thorup-Klim Hallen.

Stenholm, Mariann

100.000 kr. fra bank til udvidelse af Thorup-Klim Hallen

Nordjyske Stiftstidende, Jammerbugt, 2006-04-21

2006

2

Egnsbank Han Herreds fond.

Stenholm, Mariann

Egnsbanken lukker små filialer

Nordjyske Stiftstidende, Jammerbugt, 2006-04-22

2006

2

Vester Thorup, Klim og Bonderup.

 

Thorup-Klim Hallen udvider for 1,7 mio.

Fjerritslev Ugeavis, 2006-04-25

2006

1

Ill.,  Finn Jensen, Olav Pretzmann, Karl Otto Damsgaard, Henrik Agesen.

Stenholm, Mariann

Campingplads fornys for 20 mio.

Nordjyske Stiftstidende, Jammerbugt, 2006-04-27

2006

2

Klim Strand Camping.

Stenholm, Mariann

Ide om kur- og helsecenter op igen

Nordjyske Stiftstidende, Jammerbugt, 2006-04-29

2006

2

Ill. Klim Strand.

 

Gummigeden tog det første spadestik

Fjerritslev Ugeavis, 2006-05-02

2006

26

Ill., Olav Pretzmann, Bjarke Laursen, udvidelse af Thorup-Klim Hallen.

 

Klim Strand Camping fik Turismens Pris

Fjerritslev Ugeavis, 2006-05-02

2006

8

Ill., Jan Jepsen, Jens Damsgaard.

Christiansen, Michael

Gummigeden tog det første spadestik

Nordjyske Stiftstidende, Jammerbugt, 2006-05-02

2006

2

Ill., udvidelse af Thorup-Klim Hallen.

Stenholm, Mariann

Ja til 225 hytter ved Klim Strand

Nordjyske Stiftstidende, Jammerbugt, 2006-05-03

2006

5

Klim Strand Camping.

 

Lionskroner til frivilliggruppe

Fjerritslev Ugeavis, 2006-05-16

2006

16

Ill., Tove Olesen, Jørgen Sønderhaven, Mariane Larsen, Klim Ældrecenter.

Stenholm, Mariann

Slut med biblioteksfilialer

Nordjyske Stiftstidende, Jammerbugt, 2006-05-18

2006

2

Ill., om nedlæggelse af biblioteksfilialer i bl.a. Hjortdal, Klim og Trekroner.

Stenholm, Mariann

Vi forsøgte at få det til at køre

Nordjyske Stiftstidende, Jammerbugt, 2006-05-19

2006

2

Ill., om nedlæggelse af biblioteksfilialer i bl.a. Hjortdal, Klim og Trekroner.

Stenholm, Mariann

Varme sange i kold kalkovn

Nordjyske Stiftstidende, Jammerbugt, 2006-05-20

2006

2

Ill., Blegebrønde Proptrækkerkor i Klim Kalkovn.

 

Forårskoncert på Klim Friskole

Fjerritslev Ugeavis, 2006-05-23

2006

24

Ill., Jørgen Henrik Nielsen.

Christiansen, Michael

Menighedsråd vil gerne lægges sammen

Nordjyske Stiftstidende, Jammerbugt, 2006-05-26

2006

2

Vust, Thorup og Klim sogne.

 

Menigheden i Vust, Klim og Thorup overvejer fælles menighedsråd

Fjerritslev Ugeavis, 2006-05-30

2006

28

 

 

Storkereden får pavillon i skoven

Fjerritslev Ugeavis, 2006-05-30

2006

26

Ill. Mikkel Bach Andersen, Elsebeth Kjær Christiansen, Lisette Nielsen.

Markvad, Signe

Strandrøverne har indtaget Klim Strand Camping

Nordjyske Stiftstidende, Jammerbugt, 2006-06-03

2006

1-2

Ill. Serveringsteater.

 

Strandrøvere

Fjerritslev Ugeavis, 2006-06-06

2006

1

Ill. Serveringsteater Klim Strand Camping, Jesper Lynge, Kenneth Mollwitz.

Christiansen, Michael

Rift om fem vuggestuepladser

Nordjyske Stiftstidende, Jammerbugt, 2006-06-11

2006

2